Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Karate Kid

Elokuva

Uu­si Ka­ra­te Kid on van­hal­la me­nes­tys­re­sep­tillä teh­ty ke­hi­tys­ta­ri­na, jon­ka ai­nek­set on tar­kas­ti mi­tat­tu on­nis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si.

Uu­si Ka­ra­te Kid on van­hal­la me­nes­tys­re­sep­tillä teh­ty ke­hi­tys­ta­ri­na, jon­ka ai­nek­set on tar­kas­ti mi­tat­tu on­nis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si. Elo­ku­va edus­taa ny­ky-Hol­lywoo­din viih­de­tuo­tan­non par­hai­ta laa­tu­vaa­ti­muk­sia.
Sik­si on­kin har­mi, että muu­ten miel­lyttävän elo­ku­van kou­lu­kiu­saa­mis­jak­sos­sa 12-vuo­tias Dre Par­ker (roo­lis­sa vielä 11-vuo­tias Ja­den Smith) pa­hoin­pi­dellään niin pe­rus­teel­li­ses­ti ja hi­das­tus­ten hi­ve­le­min otok­sin, että sen kut­su­mi­nen pelkäk­si nu­ja­koin­nik­si oli­si kau­nis­te­lua. Koh­taus on ky­see­na­lai­sin­ta vä­ki­val­ta­por­noa sit­ten Mel Gib­so­nin K-18 Jee­sus-e­lo­ku­van, kos­ka se koh­dis­tuu lap­seen ja on las­ten ai­heut­ta­maa. Ko­ko per­heen elo­ku­vaan si­joi­tet­tu vä­ki­val­ta on ras­kaut­ta­va to­dis­te fil­mi­puu­laa­kia, oh­jaa­ja Ha­rald Zwar­tia ja pää­hen­kilöä ku­vaus­pai­kal­la kait­sen­neen lap­sinäyt­te­lijän isää, Will Smit­hiä koh­taan.
Lop­puo­sa elo­ku­vas­ta on­kin pelkkää nau­tin­toa. Edel­lyttäen, että van­ha­kan­tai­nen Roc­ky-a­se­tel­ma, Daa­vi­din vai­keuk­sien kaut­ta Gol­ja­til­le tur­piin, vielä jak­saa viehättää. Jak­saa se, kun tu­tut ai­nek­set on pan­tu vetäväs­ti koh­dal­leen. Lop­pu­mit­telö hyvän ja huo­non opet­ta­jan kas­vat­tien koh­da­tes­sa kung­fu-ki­sois­sa ei kak­sin­kamp­pai­lu­na sykäh­dytä ihan Kuin rai­vo härkä, mut­ta pa­rem­min kuin Bil­lion Dol­lar Ba­by kui­ten­kin. Ot­te­li­joi­den, val­men­ta­jien ja seu­ra­to­ve­rien reak­tiot ovat tar­kas­ti kar­tal­la fil­min kiih­dyttäessä kat­so­jan puls­sia fi­naa­lia koh­ti.
Isätön Dre-poi­ka muut­taa Det­roi­tis­ta Pe­kin­giin äi­tinsä työn perässä. Uu­si ympä­ristö, ta­vat ja kie­li ovat kult­tuu­ris­hok­ki var­hais­nuo­rel­le. Dre jou­tuu häi­riköi­den kiu­saa­mak­si eri­lai­suu­ten­sa vuok­si – tai ehkä ky­se on mus­ta­suk­kai­suu­des­ta, kos­ka kou­lu on mo­ni­kult­tuu­ri­nen. Näh­dessään kung­fu-har­joi­tuk­sia, Dre ha­luaa la­jis­ta it­sel­leen no­peas­ti su­per­voi­mat. Opet­ta­jak­si ajau­tu­va ta­lon­mies Han (Jac­kie Chan) opet­taa po­jal­le aluk­si it­se­ku­ria. Kung­fun fi­lo­so­fias­sa ky­se on it­sensä voit­ta­mi­ses­ta ja elämän­tai­dos­ta.
Pie­ni­ko­koi­sel­la Ja­den Smit­hillä on ran­kas­sa roo­lis­sa us­kot­ta­vuu­son­gel­ma. Sen hän ylittää kamp­pai­luis­sa, jois­sa poi­ka­sen omia tai­to­temp­pu­ja ei ero­ta si­jai­sen te­ke­mistä stun­teis­ta. Näyt­te­lijänä­kin nuo­rem­pi Smith va­kuut­taa. Hän ei tee it­seään tykö, vaan pidät­te­lee il­mai­suaan, mikä kan­taa pi­temmäl­le.
Si­jan­sa saa­vat myös si­vu­roo­lit. Kiu­saa­ja ja pää­vas­tus­ta­ja Cheng, 14-vuo­tias kamp­pai­lu­la­jieks­pert­ti Zhe­nwei Wang, on lu­jak­si teh­ty hah­mo. Äi­tinä Ta­ra­ji Hen­son on tar­mo­kas, huu­mo­ril­laan pärjäävä yk­sin­huol­ta­ja. Ur­hei­lu­kat­so­mos­sa van­hem­mil­le on har­mil­li­ses­ti va­rat­tu vain cheer­lea­de­rin osa.
Jac­kie Chan on oma lu­kun­sa. Ai­van kuin Clint Eas­twoo­dil­la, Cha­nin ka­ris­ma lisään­tyy iän myötä. Ta­lon­mies Ha­nis­sa on sisäistä, eleetöntä tra­giik­kaa, mut­ta myös huu­mo­ria. Edus­ta­vas­sa otok­ses­sa Han pi­te­lee sa­teen­var­joa sisä­pi­hal­la Dren har­joi­tel­les­sa pu­se­ron rii­su­mis­ta. Ku­ten esi­ku­van­sa Bus­ter Kea­ton, Chan tietää, että ”­liik­ku­mat­to­muus on muu­ta kuin se, et­tei tee mitään”.
Y­li kak­si­tun­ti­nen elo­ku­va tar­vit­see hyvän kä­si­kir­joi­tuk­sen ja Ch­ris­top­her Murp­hey on­nis­tuu. Ta­ri­nan isot pa­la­set ovat koh­dal­laan ja pie­nistä­kin tehdään toi­siaan hei­jas­ta­vi­na ker­tau­tu­vi­na ku­vi­na – var­jo­teat­te­ri, tan­ko­har­joi­tus – ko­ko­nai­suut­ta täy­teläi­sek­si kas­vat­ta­via osia.
Ka­ra­te Kid on uu­te­na ver­sio­na­kin isä-poi­ka­ta­ri­na. Mut­ta se te­kee kun­niaa myös äi­tien kas­va­tus­työl­le. 13-vuo­tias We­nwen Han on ihas­tut­ta­va Dren vuot­ta van­hem­pa­na, viu­lua soit­ta­va­na tyttö­ka­ve­ri­na. Meyin­gin inst­ru­ment­ti edel­lyttää se­kin ku­ri­na­lai­suut­ta, kes­kit­ty­mistä, aja­tus­ta ja tun­net­ta, jon­ka lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyy kau­nis­ta mu­siik­kia. Kung­fun es­teet­ti­set liik­keet puo­les­taan ai­heut­ta­vat Ka­ra­te Ki­dissä har­joit­ta­jil­leen pään ja ylä­var­ta­lon tur­vo­tus­ta sekä ala­raa­jo­jen mur­tu­mia. (HB)
30/09/2010

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2010Kesto: 142 minuuttia
Julkaisija: Disney 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 236522  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy