Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Troija – ohjaajan versio

Troy - Director's Cut 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

T­roi­jan puo­li tun­tia teat­te­ri­ver­sio­ta pi­dem­pi oh­jaa­jan leik­kaus toi­mii yllättäen li­ki neljän täh­den edel­lyttämällä ta­val­la.

T­roi­jan puo­li tun­tia teat­te­ri­ver­sio­ta pi­dem­pi oh­jaa­jan leik­kaus toi­mii yllättäen li­ki neljän täh­den edel­lyttämällä ta­val­la. Spek­taak­ke­li täyt­tyy mas­sa­koh­tauk­sis­ta, jo­ten ylimääräi­set mi­nuu­tit luo­vat hen­kilöil­le, ja sa­mal­la kat­so­jil­le, ti­laa hen­gittää.
Ho­me­rok­sen Ilias on maail­man tun­ne­tuin seik­kai­lu, sillä siitä al­koi eu­roop­pa­lai­nen kult­tuu­ri. Ame­rik­ka­lai­sis­sa kä­sissä tu­lok­se­na oli elo­ku­va, jo­ka pa­ni ai­na­kin kym­me­nen ker­taa puis­te­le­maan päätään, var­sin­kin kun tie­si oh­jaa­jan saa­neen klas­si­sen kou­lu­tuk­sen, jo­hon kuu­lui Ho­me­rok­sen lu­ku mui­naisk­rei­kak­si.
On­nek­si nämä puis­ta­tuk­set vä­he­nevät oh­jaa­jan ver­sios­sa vain muu­ta­maan. Wolf­gang Pe­ter­sen jou­tui leik­kaa­maan elo­ku­vaan­sa ly­hyek­si tuo­tan­toyh­tiön vaa­ti­muk­ses­ta. Kah­den täh­den elo­ku­vas­ta tu­li­kin nyt­tem­min neljän täh­den spek­taak­ke­li, to­sin va­rauk­sin.
Nämä va­rauk­set jou­tuu aset­ta­maan Brad Pit­tin har­teil­le. Akil­leen roo­li vas­taa vaa­ti­vuu­des­sa Seit­semän vel­jek­sen Ju­ha­nia, eikä nei­timäi­sestä näyt­te­lijästä ole tehtävään.
Uu­sis­ta koh­tauk­sis­ta tär­kein on en­simmäi­nen, jos­sa koi­ra löytää kaa­tu­neen isäntänsä. Koi­rat toi­mi­vat sym­bo­li­na lä­pi elo­ku­van, mut­ta näistä jou­dut­tiin luo­pu­maan. Odys­seuk­sen hie­nos­sa entréessä hän ker­too jäävänsä kai­paa­maan koi­raan­sa. Brieis-nei­to viit­taa sa­maan asiaan, kun sa­noo omaa­van­sa koi­ran roh­keu­den puo­lus­taa it­seään. Osa­not­ta­jat ovat si­ten koi­ria, jot­ka alis­tu­vat ylim­piensä, lo­pul­ta ju­mal­ten ikeen al­le.
Muut uu­det leik­kauk­set ovat vähäpätöi­sem­piä, mut­ta lisäävät psy­ko­lo­gis­ta jän­ni­tettä vas­ta­pa­rien­sa, Aga­mem­no­nin ja Akil­leen sekä Pa­ri­sin ja He­le­nan vä­lil­le.
Tiu­kan leik­kauk­sen on­gel­ma­na oli aiem­min ryt­mi­tys. Juu­ri kun odo­tuk­set pa­la­si­vat, hen­kilöt ker­to­vat, kuin­ka heidän ni­mensä vielä muis­te­taan­kaan. Seu­raa­van hyvän koh­tauk­sen jäl­keen tun­nel­ma pi­lat­tiin gre­go­riaa­ni­sen kirk­ko­lau­lun ja joi­kaa­mi­sen se­kai­sel­la ui­ku­tuk­sel­la. Te­kijöil­le ei kai­ke­ti ole ker­rot­tu, että te­ho­kei­noa on käy­tet­ty jo ker­ran hy­vin, ja usei­ta ker­to­ja huo­nos­ti.
On lap­sel­lis­ta väittää, että tämä on Gla­diaat­to­ria pa­rem­pi elo­ku­va saa­ti klas­sik­ko. Yk­si lisätäh­ti tu­lee pi­keas­taan vas­ta siitä, että Roo­man pe­rus­ta­ja Ae­neas mai­ni­taan pu­res­ke­le­mat­to­mas­sa muo­dos­sa.
Kaar­tin par­hai­ta ovat ko­toi­sis­ta ai­ka­lai­sar­viois­ta poi­ke­ten al­ku­peräi­nen Han­ni­bal Lec­ter, Brian Cox, Aga­mem­no­ni­na ja Chop­pe­ris­ta nos­tet­ta saa­nut Eric Ba­na Hek­to­ri­na. Ja lo­puk­si: toi­vot­ta­vas­ti ke­nelläkään ei ole Akil­leen it­se­luot­ta­mus­ta ha­mu­ta nai­sen ha­meen al­le, kun tämä pai­naa ti­ka­ria kurk­kua vas­ten. Ei Ho­me­ros­kaan niin vii­neissään ol­lut, että näin hur­jia oli­si tu­ri­noi­nut.

Kuva, ääni & ekstrat

Komea kuva jättää jopa häkeltyneen tunteen. Refererenssitasoa. DVD:n hienoinen aliasing-värinä ja ääriviivatarkennuksen erheet ovat kuin muisto vain. Ääniraidat toimivat sävykkäästi, ja musiikinkäyttö toimii aiempaa versiota paremmin. Edelleenkään elokuvan äänimaailma ei tunnu kaikkein luovimmalta. Ekstroihin on tallennettu 81 min. dokumentteja, ohjaajan lyhyt intro ja traileri. (PS)
13/10/2008

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2004Kesto: 195 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby TrueHD
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 109516EAN: 7321944173775

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy