Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Karate Kid

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 142 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 236522EAN: 5051160275772

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Kuvat

Jackie Chan valmentaa Jaden Smithiä. Buster Keatonia esikuvanaan pitävä Chan tietää, että liikkumattomuus on aivan eri asia kuin se, ettei tee mitään.
Jackie Chan valmentaa Jaden Smithiä. Buster Keatonia esikuvanaan pitävä Chan tietää, että liikkumattomuus on aivan eri asia kuin se, ettei tee mitään.
Kungfu Kid (Jaden Smith) saa vastaansa legionaan Pekingin pahiksia
Kungfu Kid (Jaden Smith) saa vastaansa legionaan Pekingin pahiksia

Elokuva

Uu­si Ka­ra­te Kid on van­hal­la me­nes­tys­re­sep­tillä teh­ty ke­hi­tys­ta­ri­na, jon­ka ai­nek­set on tar­kas­ti mi­tat­tu on­nis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si.

Uu­si Ka­ra­te Kid on van­hal­la me­nes­tys­re­sep­tillä teh­ty ke­hi­tys­ta­ri­na, jon­ka ai­nek­set on tar­kas­ti mi­tat­tu on­nis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si. Elo­ku­va edus­taa ny­ky-Hol­lywoo­din viih­de­tuo­tan­non par­hai­ta laa­tu­vaa­ti­muk­sia.
Sik­si on­kin har­mi, että muu­ten miel­lyttävän elo­ku­van kou­lu­kiu­saa­mis­jak­sos­sa 12-vuo­tias Dre Par­ker (roo­lis­sa vielä 11-vuo­tias Ja­den Smith) pa­hoin­pi­dellään niin pe­rus­teel­li­ses­ti ja hi­das­tus­ten hi­ve­le­min otok­sin, että sen kut­su­mi­nen pelkäk­si nu­ja­koin­nik­si oli­si kau­nis­te­lua. Koh­taus on ky­see­na­lai­sin­ta vä­ki­val­ta­por­noa sit­ten Mel Gib­so­nin K-18 Jee­sus-e­lo­ku­van, kos­ka se koh­dis­tuu lap­seen ja on las­ten ai­heut­ta­maa. Ko­ko per­heen elo­ku­vaan si­joi­tet­tu vä­ki­val­ta on ras­kaut­ta­va to­dis­te fil­mi­puu­laa­kia, oh­jaa­ja Ha­rald Zwar­tia ja pää­hen­kilöä ku­vaus­pai­kal­la kait­sen­neen lap­sinäyt­te­lijän isää, Will Smit­hiä koh­taan.
Lop­puo­sa elo­ku­vas­ta on­kin pelkkää nau­tin­toa. Edel­lyttäen, että van­ha­kan­tai­nen Roc­ky-a­se­tel­ma, Daa­vi­din vai­keuk­sien kaut­ta Gol­ja­til­le tur­piin, vielä jak­saa viehättää. Jak­saa se, kun tu­tut ai­nek­set on pan­tu vetäväs­ti koh­dal­leen. Lop­pu­mit­telö hyvän ja huo­non opet­ta­jan kas­vat­tien koh­da­tes­sa kung­fu-ki­sois­sa ei kak­sin­kamp­pai­lu­na sykäh­dytä ihan Kuin rai­vo härkä, mut­ta pa­rem­min kuin Bil­lion Dol­lar Ba­by kui­ten­kin. Ot­te­li­joi­den, val­men­ta­jien ja seu­ra­to­ve­rien reak­tiot ovat tar­kas­ti kar­tal­la fil­min kiih­dyttäessä kat­so­jan puls­sia fi­naa­lia koh­ti.
Isätön Dre-poi­ka muut­taa Det­roi­tis­ta Pe­kin­giin äi­tinsä työn perässä. Uu­si ympä­ristö, ta­vat ja kie­li ovat kult­tuu­ris­hok­ki var­hais­nuo­rel­le. Dre jou­tuu häi­riköi­den kiu­saa­mak­si eri­lai­suu­ten­sa vuok­si – tai ehkä ky­se on mus­ta­suk­kai­suu­des­ta, kos­ka kou­lu on mo­ni­kult­tuu­ri­nen. Näh­dessään kung­fu-har­joi­tuk­sia, Dre ha­luaa la­jis­ta it­sel­leen no­peas­ti su­per­voi­mat. Opet­ta­jak­si ajau­tu­va ta­lon­mies Han (Jac­kie Chan) opet­taa po­jal­le aluk­si it­se­ku­ria. Kung­fun fi­lo­so­fias­sa ky­se on it­sensä voit­ta­mi­ses­ta ja elämän­tai­dos­ta.
Pie­ni­ko­koi­sel­la Ja­den Smit­hillä on ran­kas­sa roo­lis­sa us­kot­ta­vuu­son­gel­ma. Sen hän ylittää kamp­pai­luis­sa, jois­sa poi­ka­sen omia tai­to­temp­pu­ja ei ero­ta si­jai­sen te­ke­mistä stun­teis­ta. Näyt­te­lijänä­kin nuo­rem­pi Smith va­kuut­taa. Hän ei tee it­seään tykö, vaan pidät­te­lee il­mai­suaan, mikä kan­taa pi­temmäl­le.
Si­jan­sa saa­vat myös si­vu­roo­lit. Kiu­saa­ja ja pää­vas­tus­ta­ja Cheng, 14-vuo­tias kamp­pai­lu­la­jieks­pert­ti Zhe­nwei Wang, on lu­jak­si teh­ty hah­mo. Äi­tinä Ta­ra­ji Hen­son on tar­mo­kas, huu­mo­ril­laan pärjäävä yk­sin­huol­ta­ja. Ur­hei­lu­kat­so­mos­sa van­hem­mil­le on har­mil­li­ses­ti va­rat­tu vain cheer­lea­de­rin osa.
Jac­kie Chan on oma lu­kun­sa. Ai­van kuin Clint Eas­twoo­dil­la, Cha­nin ka­ris­ma lisään­tyy iän myötä. Ta­lon­mies Ha­nis­sa on sisäistä, eleetöntä tra­giik­kaa, mut­ta myös huu­mo­ria. Edus­ta­vas­sa otok­ses­sa Han pi­te­lee sa­teen­var­joa sisä­pi­hal­la Dren har­joi­tel­les­sa pu­se­ron rii­su­mis­ta. Ku­ten esi­ku­van­sa Bus­ter Kea­ton, Chan tietää, että ”­liik­ku­mat­to­muus on muu­ta kuin se, et­tei tee mitään”.
Y­li kak­si­tun­ti­nen elo­ku­va tar­vit­see hyvän kä­si­kir­joi­tuk­sen ja Ch­ris­top­her Murp­hey on­nis­tuu. Ta­ri­nan isot pa­la­set ovat koh­dal­laan ja pie­nistä­kin tehdään toi­siaan hei­jas­ta­vi­na ker­tau­tu­vi­na ku­vi­na – var­jo­teat­te­ri, tan­ko­har­joi­tus – ko­ko­nai­suut­ta täy­teläi­sek­si kas­vat­ta­via osia.
Ka­ra­te Kid on uu­te­na ver­sio­na­kin isä-poi­ka­ta­ri­na. Mut­ta se te­kee kun­niaa myös äi­tien kas­va­tus­työl­le. 13-vuo­tias We­nwen Han on ihas­tut­ta­va Dren vuot­ta van­hem­pa­na, viu­lua soit­ta­va­na tyttö­ka­ve­ri­na. Meyin­gin inst­ru­ment­ti edel­lyttää se­kin ku­ri­na­lai­suut­ta, kes­kit­ty­mistä, aja­tus­ta ja tun­net­ta, jon­ka lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyy kau­nis­ta mu­siik­kia. Kung­fun es­teet­ti­set liik­keet puo­les­taan ai­heut­ta­vat Ka­ra­te Ki­dissä har­joit­ta­jil­leen pään ja ylä­var­ta­lon tur­vo­tus­ta sekä ala­raa­jo­jen mur­tu­mia. (HB)

Kuva & ääni

Tasokas kuva on jäsentynyt ja levollinen, mutta ei ehdottoman terävä. Väritoistoa on sävytetty hieman paahdettuun suuntaan, mutta jälki on moitteettoman hallittua ja luontevaa. Ääniraita osaa hyödyntää musiikkia hienosti ja sekä tunnistettavat kappalevalinnat että James Hornerin säveltämä alkuperäinen musiikki toimivat hyvin vuoroillaan. Jos jotakin, voisi musiikkiraita kuitenkin olla ehyempi kokonaisuus sillä nyt musiikki tulee ja häviää lähes saman tien. Pääosin äänimaailma jääkin dialogin ja taustahälyn varaan.

Ekstrat

Ekstroissa making of (HD 20 min.), Jackie Chanin juontama kooste elokuvan tuotannosta (HD 30 min.), lopusta leikattu valmentajien tappelu (HD 4 min.), Justin Biberin musiikkivideo "Never Say Never", sarja kiinan oppitunteja, interaktiivinen kartta kuvauspaikoista ja alkuperäisen Karate Kidin traileri. (IJ)
31/12/2010
31/12/2010

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy