Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Zodiac

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2007Kesto: minuuttia
Julkaisija: Warner Bros. 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Pa­han ba­naa­lius Da­vid Finc­he­rin an­sio­lis­taa ko­ris­taa synkkä­vi­rei­sin Aliens-e­lo­ku­va, kak­si täy­so­su­maa, Sei7emän ja Fight Club, sekä kes­kin­ker­tai­nen pa­ri­val­jak­ko The Ga­me ja Pa­nic Room.

Pa­han ba­naa­lius
Da­vid Finc­he­rin an­sio­lis­taa ko­ris­taa synkkä­vi­rei­sin Aliens-e­lo­ku­va, kak­si täy­so­su­maa, Sei7emän ja Fight Club, sekä kes­kin­ker­tai­nen pa­ri­val­jak­ko The Ga­me ja Pa­nic Room. Nyt 45-vuo­tias oh­jaa­ja yllättää viit­se­liääs­ti ra­ken­ne­tul­la ja jo­pa pe­rin­tei­ses­ti po­lii­si­tut­ki­mus­ta pu­no­val­la Zo­dia­cil­la.
Ai­he on se käytössä ku­lu­nut sar­ja­mur­haa­jan metsäs­tys, mut­ta rau­hal­li­nen, kaik­kia osa­te­kijöitä ta­sa­pai­noi­ses­ti esiin tuo­va ote miel­lyttää. Kar­meuk­sia löy­tyy K-15 ikä­ra­jan edestä, mut­ta Finc­he­rin mie­lessä eivät nyt ole shok­kiar­vot vaan pa­la­pe­lin ko­koa­mi­nen.
Fil­miä on jo eh­dit­ty tut­ki­van ot­teen­sa vuok­si ver­taa­maan Alan J. Pa­ku­lan Wa­ter­ga­te-s­kan­daa­lia rat­ko­vaan Pre­si­den­tin mie­hiin (1976). Myös Finc­her käyttää kes­kus­hen­kilöinä leh­ti­mie­hiä ja ai­he pe­rus­tuu to­si­ta­pah­tu­miin. Pre­si­den­tin mie­hissä re­port­te­reil­le va­si­koi ”­syvä kurk­ku”, iro­ni­se­na viit­tauk­se­na pa­ha­mai­nei­seen Deep Th­roat –­por­no­fil­miin.
Zo­dia­cin elo­ku­va elo­ku­vas­sa on Pic­he­lin ja Sc­hoed­sac­kin Za­rof­fin koi­rat (1932), jon­ka al­ku­peräis­ni­mi The Most Dan­ge­rous Ga­me (Vaa­ral­li­sin riis­ta) viit­taa ih­mi­seen metsäs­tyk­sen koh­tee­na. John Woo te­ki ai­hees­ta kes­kin­ker­tai­sen ver­sion Hard Tar­get (1993).
Mut­ta Zo­dia­cil­la on toi­nen­kin elo­ku­val­li­nen kum­mi, Don Sie­ge­lin ja Clint Eas­twoo­din Li­kai­nen Har­ry (1971), jo­ka fik­tii­vi­ses­ti kä­sit­te­li San Fran­cis­con sar­ja­mur­hia en­simmäi­senä ja tuo­reel­taan. Tämän vuo­ti­sis­ta uu­tuuk­sis­ta Zo­dia­cis­ta löytää yllättä­viä yh­tymä­koh­tia myös Ta­ran­ti­non Death Proo­fiin, jos­sa öi­siä teitä kaa­ral­laan ter­ro­ri­soi­val­la psy­ko­paa­til­la oli mer­kittävä osa.
Vaik­ka juu­ri Finc­he­rin fil­mi on sel­lai­nen, jo­ka pitäi­si eh­dot­to­mas­ti nähdä oi­keas­sa elo­ku­va­teat­te­ris­sa, on to­ki on­ni saa­da se edes dvd:l­le. Har­ris Sa­vi­de­sin ku­vaus herättää ku­lu­nei­den vuo­si­kym­me­nien tun­nel­mat täy­teläi­sinä ku­va­ka­val­ka­dei­na ja ta­ri­na pitää ot­tees­saan run­saan kah­den ja puo­len tun­nin kes­ton.
Ja­ke Gyl­len­haal on yk­sin­huol­ta­ja ja päivä­leh­den piirtäjä, jo­ka kiin­nos­tuu ta­pauk­ses­ta toi­mi­tuk­sen pa­la­ve­reis­sa Ro­bert Dow­ney Jr:n van­hem­paa re­port­te­ria pee­sa­tes­saan. Tois­ta tut­ki­mus­lin­jaa joh­taa Mark Ruf­fa­lon esittämä po­lii­si­tar­kas­ta­ja.
Zo­diac tart­tuu niin us­kot­ta­viin kuin ek­syttä­viin­kin juo­ni­lan­koi­hin ja an­taa tut­ki­joi­den ol­la enimmän ai­kaa ymmällään. Vaik­ka fil­mi osin sor­tuu The Ga­men ta­pai­seen kat­so­jaa jal­lit­te­le­vaan nok­ke­loin­tiin, Finc­he­rin ai­kee­na on­kin vir­kistäväs­ti herättää ky­sy­myk­siä ja tes­ta­ta mah­dol­li­suuk­sia. To­del­li­suu­des­sa­kaan ta­pah­tu­ma­sar­ja ei pää­ty­nyt au­kot­to­maan ja kaik­kia tyy­dyttävään lop­pu­rat­kai­suun.
Niin kuin ei ihan pää­ty Finc­he­rin hie­no elo­ku­va­kaan. Sym­paat­ti­set kes­kus­hen­kilöt jäävät lo­pul­ta lii­kaa tyhjän pääl­le, eri­tyi­ses­ti Dow­neyn muu­ten mai­nio juop­po­jour­na­lis­ti. Va­lo­kei­lan va­ras­taa John Car­roll Lync­hin epäil­ty, jo­ka on sa­mal­la sekä liuk­kaim­pia että tyh­mim­piä mur­haa­ja­ko­ke­lai­ta, mitä val­ko­kan­kaal­la on näh­ty: oi­kea ar­kipäiväi­sen pa­huu­den mal­liyk­silö. (HB)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy