Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Titanic 3D

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 1997Kesto: 195 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Kuvat

Pelastusveneitä
Pelastusveneitä "uppoamattomalla" loistoaluksella oli liian vähän
Rose ihailee Jackin kädentaitoja
Rose ihailee Jackin kädentaitoja
Jack joutuu käsiraudoissa laivan putkaan, kun vesi jo tulvii
Jack joutuu käsiraudoissa laivan putkaan, kun vesi jo tulvii
Jack ja Rose ovat Titanicin kohtalonyön Romeo ja Julia
Jack ja Rose ovat Titanicin kohtalonyön Romeo ja Julia
Powellin ja Pressburgerin romanttista kosketusta
Powellin ja Pressburgerin romanttista kosketusta

Elokuva

Kol­miu­lot­tei­sen­kin Ti­ta­ni­cin en­si-il­las­sa sa­li oli täynnä.

Kol­miu­lot­tei­sen­kin Ti­ta­ni­cin en­si-il­las­sa sa­li oli täynnä. Ihan kuin neljä­tois­ta vuot­ta sit­ten, kun Ja­mes Ca­me­ro­nin lai­vajät­ti meillä ui elo­ku­val­li­sel­le neit­syt­mat­kal­leen. Lop­pu­teks­tien jäl­keen te­ki mie­li huu­taa kat­so­jil­le: ”Ei pa­niik­kia! Nai­set ja lap­set en­sin!” Mut­ta tie­tenkään en huu­ta­nut. Ka­tast­ro­fin kus­tan­nuk­sel­la pi­lai­lu on ar­ve­lut­ta­vaa, vaik­ka tra­ge­dia oli­si sat­tu­nut sa­ta vuot­ta sit­ten. Juu­ri se vuo­simäärä tu­lee ku­lu­neek­si me­ri­his­to­rian le­gen­daa­ri­sim­mas­ta on­net­to­muu­des­ta.
Ca­me­ro­nin spek­taak­ke­li te­kee Ti­ta­ni­cis­ta viih­dettä, suur­ta me­lod­raa­maa. Se is­tuu huo­nos­ti oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­jan va­ka­vaan pyr­ki­myk­seen re­konst­ruoi­da ta­pah­tu­mat niin kuin ne oli­si­vat voi­neet mennä At­lan­til­la tuo­na koh­ta­lo­nyönä 15.4.1912.
Vaik­ka Ti­ta­ni­cin his­to­ria on kieh­to­va sinällään, Ca­me­ron so­ke­roi sen Ka­te Wins­le­tin ylhäisö­nai­sen ja Leo­nar­do Di­Cap­rion tai­tei­li­ja­kul­ku­rin luok­ka­ra­jat rik­ko­val­la rak­kau­del­la. Eikä tämä riitä. Tar­vi­taan vielä Ja­mes Hor­ne­rin ja Cé­li­ne Dio­nin sii­rap­pi­nen kan­sansä­vel­ta­pai­lu My Heart Will Go On vies­tittämään mas­say­leisöl­le, missä koh­den sie­lun kiel­ten pitäi­si väräh­dellä.
Hei­koin­ta Ti­ta­ni­cis­sa on pa­ko­no­mai­nen seik­kai­lu­hen­ki. Sitä Ca­me­ron ruok­kii kan­nen al­la ja päällä Bil­ly Za­nen kil­pa­ko­si­jan kolt­to­sil­la. Tum­mi­ne kul­mi­neen Za­ne näyttää mykkä­fil­min ka­ri­ka­tyy­ri­kon­nal­ta, jol­la on enemmän meik­kiä kuin ta­ri­nan nai­sil­la yh­teensä. Hah­mo tuo jut­tuun ti­man­tin­metsäs­tystä ja pys­sy­leik­kejä­kin. Pie­nessä si­vu­roo­lis­sa nähdään suo­ma­lai­nen­kin näyt­te­lijä. Ja­ri Kin­nu­nen esittää – ruot­sa­lais­ta Björn Gun­der­so­nia.
Kun san­ka­ri Jack nä­kee lai­van is­key­tyvän jää­vuo­reen, hän to­teaa: ”­Pa­ha jut­tu”. Ol­les­saan kä­si­rau­dois­sa lai­van ve­den val­taa­mas­sa put­kas­sa, Jac­kin rep­liik­ki kuu­luu: ”Tässä voi käydä pa­has­ti.” Mut­ta suu­ren­moi­set näyt­te­lijät nou­se­vat ta­ri­nan hölmöyk­sien ylä­puo­lel­le. Wins­let ja Di­Cap­rio pää­sivät syystä­kin täh­dik­si Ti­ta­ni­cin myötä. He ovat lah­jak­kai­ta, raik­kai­ta ja kau­nis, jos­kin hiu­kan epä­suh­tai­nen nuo­ri­pa­ri.
Ku­ten lai­va, Ti­ta­nic on fil­minä liian suu­ri ja köm­pelö oh­jat­ta­va. Ca­me­ron ei väistä kaik­kia kä­si­kir­joi­tuk­sen­sa ka­ri­koi­ta ja jää­vuo­ria. Kes­kin­ker­tai­sek­si fil­miä ei sil­ti voi sa­noa. Ti­ta­nic lu­nas­taa lu­pauk­set vii­meistään toi­sel­la puo­lis­kol­la. Lai­vajä­tin va­joa­mi­nen pys­ty­suo­ras­sa me­ren sy­vyyk­siin mat­kus­ta­jien pu­toil­les­sa kyy­distä tuo kau­hunä­kynä mie­leen WTC:n tor­nien lu­his­tu­mi­sen. Oh­jaa­ja on­nis­tuu vä­littämään mat­kus­ta­jien tun­te­muk­set ja näyt ta­val­la, jo­hon pä­teväkään do­ku­men­taa­ri ei pys­ty.
Kol­miu­lot­tei­suus lisää joi­den­kin lai­va­ku­vien di­gi­taa­li­sen kei­no­te­kois­ta vai­ku­tel­maa. Sen­kin voi tul­ki­ta myön­tei­ses­ti. Sa­ta vuot­ta myö­hem­min, hy­lyn jo löy­dyt­tyä, Ti­ta­nic on yhä le­gen­daa. Ame­rik­ka­lais­kir­jai­li­ja Ric­hard Brau­ti­gan kir­joit­ti vuon­na 1968 ru­non Ge­ne­ral Cus­ter ver­sus The Ti­ta­nic kuin sen merk­kinä, että suu­rim­mat tap­piot muis­te­taan jo­pa pi­tempään kuin voi­tot.
Van­haa Ro­sea esittävä 30-lu­vun täh­ti Glo­ria Stuart (1910-2010) on ta­ri­nan sie­lu. Kap­tee­ni­na Ber­nard Hill on täy­del­li­nen. Kun hän lai­van va­jo­tes­sa ot­taa tu­kea ruo­ris­ta, pie­ni hor­jah­dus on hie­no­va­rai­sem­pi osoi­tus sisäi­sen ta­pah­tu­mi­sen il­mentä­mi­sestä ul­koi­ses­ti, kuin oli Ga­ry Old­ma­nin tar­rau­tu­mi­nen por­tai­kon kai­tee­seen Pap­pi luk­ka­ri ta­lon­poi­ka va­koo­jan (2012) lo­pus­sa.
Mui­ta­kin hy­viä kos­ke­tuk­sia Ti­ta­ni­cis­ta löy­tyy. Ro­sen ja Jac­kin tans­si kol­man­nel­la kan­nel­la tuo mie­leen Powel­lin ja Press­bur­ge­rin klas­si­kon Myrs­kyöitä (1945). Mo­lem­mis­sa fil­meissä mor­sian on mat­kal­la häi­hinsä me­ren yli, mut­ta tu­lee toi­siin aa­tok­siin tans­sies­saan viu­lu­jen ja kan­san­mu­sii­kin tah­dis­sa. Yh­teys Powel­liin ei ole sat­tu­man­va­rai­nen. Eräs fil­min hui­kai­se­vim­mis­ta ku­vis­ta ei suin­kaan ole aluk­sen törmäys tai up­poa­mi­nen, vaan se, kun hult­tio­mie­heensä ja rik­kaan rou­va­ru­kan koh­ta­loon­sa tym­piin­ty­nyt Ro­se juok­see juh­la­ha­mees­san lai­van kan­nel­la koh­ti aluk­sen par­ras­ta hypätäk­seen me­reen. Näem­me Ka­te Wins­le­tin vain vyötäröstä alaspäin, juok­se­vat ja­lat pai­koil­laan py­syvää kant­ta vas­ten abst­rak­tis­sa liik­keessä. Hei­lu­van ha­meen al­ta vilk­ku­vat pu­nai­set kengät.
En muis­ta­nut­kaan, mi­ten pal­jon huu­mo­ria elo­ku­vas­sa on. Ca­me­ro­nin it­sei­ro­nia näyttäy­tyy koh­tauk­ses­sa, jos­sa lai­van omis­ta­ja le­vei­lee Ti­ta­ni­cin suu­ruu­del­la. Ro­se mai­nit­see Freu­din teo­riat koon mer­ki­tyk­sestä ja pu­dot­taa mie­hen (myös elo­ku­vaoh­jaa­jan) kor­keuk­sis­taan. Juu­ri voi­man ja voit­ta­mat­to­muu­den hyb­rishän tu­ho­si Ti­ta­ni­cin.
3D-so­vi­tus on Ti­ta­ni­cis­sa tai­do­kas­ta, kun te­ho­kei­no pi­detään ku­ris­sa yli kol­mi­tun­ti­ses­sa fil­missä. (HB)
27/04/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy