Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Loro

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 150 minuuttia
Julkaisija: Espoo Cine 2019 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Espoo Cine 2019) ellei toisin mainita.

Elokuva

Juh­li­mi­ses­ta tu­lee kra­pu­la.

Juh­li­mi­ses­ta tu­lee kra­pu­la. Fyy­si­sestä kank­ku­ses­ta sel­viää kyllä, se tie­detään. Vai­keam­pi mä­ki ki­vut­ta­vak­si on hen­ki­sellä puo­lel­la.
Pal­kit­tu­jen teos­ten jäl­kei­siin pro­jek­tei­hin tart­tu­mi­nen on to­dis­te­tus­ti osoit­tau­tu­nut tai­tei­li­joil­le haas­teek­si. Vas­taa­vaa on kuul­tu myös ur­hei­lu­maail­man puo­lel­la. Me­nes­tysk­ra­pu­la tun­nis­te­taan mo­nis­sa yh­teyk­sissä.
Pao­lo Sor­ren­ti­non ni­mi nou­si esiin vii­meistään Suu­ri kau­neus -e­lo­ku­van (2013) myötä. Sa­te­li pys­tiä jos jon­kin­lais­ta. Vaik­ka elo­ku­vas­sa oli­kin on­nis­tu­nei­ta pa­la­sia, kra­pu­lan vas­ten­mie­li­sen tuok­sah­duk­sen saat­toi jo hais­taa sa­vun vas­ta ol­les­sa nou­se­mas­sa. Ympä­rillä ha­vait­si oras­ta­van kup­lan, mai­nees­sa il­maa. Las­ku­hu­ma­las­sa syn­ty­nyt re­pa­lei­nen Youth (2015) näyt­ti vii­meistään tu­le­van suun­nan. Ylis­te­tyn ita­lia­lai­sen cur­ri­cu­lum vi­tae ei kestäi­si kriit­tistä ver­tai­lua eu­roop­pa­lais­ten suu­roh­jaa­jien rin­nal­la, ei edes omas­sa ikä­pol­ves­saan.
Sor­ren­ti­no on tyh­jien juo­nien var­jois­sa snob­bai­li­ja. Elo­ku­van­te­kijä, jon­ka ker­ron­nas­ta puut­tu­vat suu­ret tun­teet, elo­ku­van yti­mestä syk­kivä sydän.
Y­leisön kiin­nos­tus on kui­ten­kin syn­ny­tet­ty. Se ei krii­ti­kon si­val­luk­sis­ta sor­ru.
Hu­hut al­koi­vat myllätä. Elo­ku­vaen­tu­sias­ti­pii­reissä kuis­kail­tiin Sor­ren­ti­non tart­tu­van Sil­vio Ber­lus­co­nin per­soo­naan fik­tion kei­noin. Miltä kan­til­ta oma­peräi­nen oh­jaa­ja koh­det­taan ku­vai­si­kaan? Mie­len­kiin­to herä­si ai­hees­ta.
Ko­hu­tus­sa uu­tu­kai­ses­saan Sor­ren­ti­no la­ven­taa edel­li­sissä elo­ku­vis­sa esit­te­lemäänsä mies­ku­vaa van­he­ne­van län­si­mai­sen elii­tin mie­len­ti­las­ta. So­vi­nis­miin kal­lis­tu­van ita­lia­lai­sen pro­to­tyy­pin vas­ta­pai­nok­si Lo­ro tu­tus­tut­taa yleisönsä myös ita­lia­lai­seen nai­seen. Ja se vas­ta su­rul­li­nen ta­paus on­kin. Sor­ren­ti­non Ita­lias­sa jo­ka iki­nen nai­nen on val­mis pol­vis­tu­maan val­lan ja ra­han edessä. So­siaa­li­seen luok­kaan kat­so­mat­ta, kaik­ki ovat os­tet­ta­vis­sa. Jo­kai­nen nai­nen on huo­ra.
Sil­vio Ber­lus­co­nin ka­raktää­rin tul­kin­ta häm­mentää ympä­ril­le kas­va­nut­ta hen­kilö­myyt­tiä. Avoin­ta pal­von­taa ei kri­ti­soi­da. Päin­vas­toin, Sor­ren­ti­no hu­ma­ni­soi ja puo­lus­te­lee van­han elos­te­li­jan toi­mia. Vaik­ka ky­seessä oli­si­kin iro­ni­nen — jo­pa sa­tii­ri­nen — tul­kin­ta, sii­hen ei pitäi­si ol­la ai­het­ta. Saa­pas­maan kan­sa on oman ää­nensä an­ta­nut. Vieläpä tois­tu­vas­ti. Se on to­dis­ta­nut kri­tii­kittö­millä toi­mil­laan ole­van­sa ke­hit­tymätöntä te­kemään ra­tio­naa­li­sia päätök­siä ta­hi va­pai­ta tul­kin­to­ja. Osoit­ta­nut oman iro­nian­ta­son­sa riittämättö­myy­den.
Lo­ro on mah­do­ton ta­paus. Se on kuin koh­teen­sa, liu­kas ja nil­ja­kas. Lo­ros­ta yrittää na­pa­ta kiin­ni mut­ta miltään kan­til­ta kat­sel­tu­na se ei tun­nu tar­joa­van riittävän kiin­nos­ta­vaa tul­kin­ta­kul­maa. Jol­lain kum­mal­li­sel­la ta­val­la tun­tuu kuin Sor­ren­ti­no var­mis­te­li­si ase­maan­sa mo­der­nin elo­ku­van Ber­lus­co­ni­na. Me too -kam­pan­jan sekä ta­sa-ar­vois­tu­mi­sen ai­ka­kau­del­la elo­ku­van esittämä maail­man­ku­va ja tar­kas­te­lu­kul­ma on so­pi­mat­to­mal­la ta­val­la sek­sis­ti­nen — ja ta­vat­to­man an­kea.
To­ni Ser­vil­lo suo­rit­taa soo­lon mo­ni­vi­vah­tei­ses­ti ikään­tyvänä dik­taat­to­ri­na. Sek­sin- ja val­lannälkäi­nen ylipääl­likkö esiin­tyy odo­te­tun ka­ris­maat­ti­se­na — ka­ris­man pe­rus­tues­sa pel­koon. Ser­vil­lo osoit­taa tai­taen Ber­lus­co­nin ase­man ympä­ril­le ra­ken­tu­van hän­nys­te­lijä­ver­kos­ton vä­li­sessä dia­lo­gis­sa. Naa­manvään­te­ly me­nee ajoit­tain pa­ro­dian puo­lel­le. Oi­kean Sil­vion naa­ma ei tois­tu­vien ki­rur­gi­vie­rai­lui­den jäl­keen näin mo­nel­le poi­mul­le vään­tyi­si.
Can­ne­sin fil­mi­juh­lien esi­tyk­sen yh­tey­dessä 204-mi­nuut­ti­nen elo­ku­va rat­kot­tiin puo­lik­si. Kah­teen pitkään epi­so­diin jaet­tu Lo­ro saat­tai­si­kin toi­mia pa­rem­min kär­si­myk­sen ja­kau­tues­sa ir­ral­li­siin kat­san­toi­hin. Kan­sainvä­li­sil­le kan­kail­le, ole­tet­ta­vas­ti Yh­dys­val­tain pai­neen al­la, on re­tu­soi­tu 150-mi­nuut­ti­nen ly­hen­nelmä. Siinä­kin mi­tas­sa Lo­ro osoit­tau­tuu ta­vat­to­man pitkä­ve­tei­sek­si ja re­pa­lei­sek­si — kom­pas­tuen pe­ri-sor­ren­ti­no­lai­sen ker­ron­nan hel­ma­syn­tiin.
Es­poo Ci­ne 2019 -fes­ti­vaa­lin ava­jai­se­lo­ku­va. (VA)
13/05/2019

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy