Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

Captain America

Captain America - The First Avenger 

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2011Kesto: 124 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
2.35
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kap­tee­ni Ame­rik­ka vie su­per­san­ka­rie­lo­ku­vat pul­lein pur­jein uu­teen maail­maan — ol­koon­kin että Ko­lum­buk­sen tai Ves­puc­cin ta­voin hänkään ei saa­vu ai­van neit­seel­li­sel­le maa­peräl­le.

Kap­tee­ni Ame­rik­ka vie su­per­san­ka­rie­lo­ku­vat pul­lein pur­jein uu­teen maail­maan — ol­koon­kin että Ko­lum­buk­sen tai Ves­puc­cin ta­voin hänkään ei saa­vu ai­van neit­seel­li­sel­le maa­peräl­le. Poi­ka­mai­sen seik­kai­lu­hen­ki­nen ja pää­hen­kilöstään ter­vees­ti kiin­nos­tu­nut elo­ku­va on tuo­re tuu­lah­dus mättö­kes­keis­ten efek­ti­sir­kus­ten rin­nal­la, jol­lai­sik­si useim­mat la­ji­tyy­pin edus­ta­jat ovat vääjäämättä ai­na pää­ty­neet.
E­lo­ku­va ot­taa kool­taan pie­nen, mut­ta hok­sot­ti­mil­taan terävän ja sydä­meltään suu­ren ta­vik­sen (tie­to­ko­neel­la ku­tis­tet­tu Ch­ris Evans), jos­ta elik­sii­rin naut­ti­mi­sen myötä kuo­riu­tuu va­paan maail­man en­simmäi­nen puo­lus­ta­ja. Ta­ri­nan ne­ron­lei­maus on tehdä kes­kus­hah­mos­taan san­ka­ri jo en­nen li­has­ten pump­paus­ta ja tri­koi­den pu­ke­mis­ta, jol­loin hah­mos­ta on hel­pom­pi vä­littää. Pää­hah­mon esit­te­ly on to­ki ko­ko Kos­ta­jat-seik­kai­lua koh­ti kul­ke­van elo­ku­van tehtävä, mut­ta esit­te­ly on nyt hoi­det­tu esi­mer­kil­li­sellä ta­val­la il­man luen­noi­nin tai toi­saal­ta pi­ka­ke­lauk­sen tun­tua.
Toi­nen valt­ti­kort­ti löy­tyy san­ka­rin vas­ta­poo­lis­ta, jon­ne on tällä ker­taa rek­ry­toi­tu tuo elo­ku­va­his­to­rian elin­voi­mai­sin pa­huu­den ruu­miil­lis­tu­ma: nat­sit. Tar­kem­min ot­taen ky­se on nat­sien sii­ven al­la kas­va­nees­ta sa­lajär­jestöstä, jo­ka on omi­nut toi­min­ta­mal­lit Ges­ta­pol­ta ja ase­te­ke­no­lo­gian Geor­ge Lu­ca­sin im­pe­riu­min so­ta­voi­mil­ta. Toi­sen maail­man­so­dan näyttämöä vas­ten tämä as­tel­ma saa kum­mas­ti pot­kua hyvän ja pa­han vä­li­seen kamp­pai­luun.
Lop­pu­tu­lok­se­na on vet­reä toi­min­ta­seik­kai­lu, jo­ka toi­mii pitkäl­ti sa­mas­sa hen­gessä kuin van­hat In­dia­na Jo­nes -seik­kai­lut. Sus­pen­sion of dis­be­lief, eli epäus­kon na­rik­kaan jättä­mi­nen on to­ki pa­kol­lis­ta, mut­tei tällä ker­taa mi­tenkään vas­ten­mie­listä. Ikävä kyllä seu­raa­val­la ker­ral­la ka­pu jättää jo tämän pe­rio­din taak­seen ja seik­kai­lee ny­kypäivässä mui­den Kos­ta­jat-e­lo­ku­van su­per­san­ka­rei­den kans­sa. Mut­ta ai­na­kin tässä vielä on kä­sillä ta­sa­pai­noi­nen, täy­si­ve­ri­nen ja len­nok­kaan viih­dyttävä seik­kai­lu, jo­ka kol­kut­te­lee lak­ki kou­ras­sa Sam Rai­min Hämähäk­ki­mie­hen, Zack Sny­de­rin Watch­me­nin ja Jon Fav­reaun Iron Ma­nin ran­tamö­kin ovea. Lop­pu­teks­tien perässä nähdään vielä tea­se­ri tu­le­vas­ta Kos­ta­jat-e­lo­ku­vas­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Audiovisuualinen karkki oli parhaimmillaan aiemmalla 3D-julkaisulla, mutta nytkin anti on pätevää. Kiitettävä kuva ja oikea kuvasuhde. (IJ)
08/05/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy