Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Terminaattori 3: Koneiden kapina

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ter­mi­naat­to­ri kylvää sa­man­lais­ta kau­hua kuin sci-­fin klas­si­kot, Sie­ge­lin hie­no Ih­mis­pa­ho­lai­set tai Men­zie­sin kek­se­liäs Ava­ruu­den pi­rut.

Ter­mi­naat­to­ri kylvää sa­man­lais­ta kau­hua kuin sci-fin klas­si­kot, Sie­ge­lin hie­no Ih­mis­pa­ho­lai­set tai Men­zie­sin kek­se­liäs Ava­ruu­den pi­rut. Tun­te­ma­ton voi­ma ot­taa ih­mis­muo­don, mut­ta tu­hoaa in­hi­mil­li­syy­den.
Ehkä kui­ten­kin olem­me jo la­kan­neet us­ko­mas­ta ufoi­hin. Luot­ta­mus ko­nei­siin on kui­ten­kin vah­va. Sik­si Mat­ri­xin ja Ter­mi­naat­to­rin ta­pai­sil­le elo­ku­vil­le löy­tyy ai­na ky­syntää. Ko­neet ka­pi­noi­vat jo Met­ro­po­lik­ses­sa ja Kub­ric­kin Ava­ruus­seik­kai­lus­sa. Ter­mi­naat­to­ri 3: Ko­nei­den ka­pi­na esit­te­lee vii­mei­simmät val­lan­ku­mouk­sel­li­set.
Ja­mes Ca­me­ro­nin Ter­mi­naat­to­ri (1984) on mo­der­nin tie­teis­fil­min pie­nen bud­je­tin hel­mi ja sitä seu­ran­nut T2: Tuo­miopäivä (1991) sa­man kaa­van mu­kaan teh­ty viih­dyttävä tur­bo­ver­sio. Mi­hin enää tar­vi­taan Ko­nei­den ka­pi­naa, kun asia tu­li jo selväk­si?
John Con­no­ria jah­taa taas tu­le­vai­suu­des­ta lä­he­tet­ty tap­pa­ja­ro­bot­ti. Nuo­ru­kai­sen tehtävänä on joh­taa ih­mis­kun­ta voit­toon tais­te­lus­sa ko­nei­ta vas­taan, jo­ten Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ge­rin suo­je­lus­ky­bor­gil­la on jäl­leen tehtävä. Oh­jaa­jak­si on vaih­tu­nut ko­ke­ma­ton Jo­nat­han Mos­tow, jol­la ei ole Ca­me­ro­nin ky­kyä ras­va­ta näin isoa ma­sii­naa toi­mi­vak­si ac­tio­nik­si. Ter­mi­naat­to­ri 3 tar­joaa täys­lai­dal­li­sen van­ha­nai­kais­ta pum-pu­mia.
Tap­pa­ja­ter­mi­naat­to­ri­na Kris­tan­na Lo­ken nak­ke­lee he­mai­se­via nis­ko­jaan, mut­ta edel­li­sen elo­ku­van Ro­bert Pat­ric­kin mies­puo­li­sen ky­bor­gin yllä­tyk­sel­li­syyttä on vai­kea kloo­na­ta. Sc­hwar­ze­neg­ger on roo­lis­saan kan­kea, vaik­ka tul­kin­nan voi­si olet­taa so­pi­van ro­bo­tek­nii­kan van­hen­tu­neel­le ka­lus­tol­le. Yhtään ei au­ta oh­jaa­ja Mos­tow´n ryt­mi­ta­jun puu­te. Mon­ta hyvää het­keä me­ne­tetään otos­ten väärällä tem­pol­la ja let­kau­tus­ten on­net­to­mil­la pai­no­tuk­sil­la.
C­liff­han­ge­ris­ta toi­seen
On mah­dol­lis­ta tehdä elo­ku­va pel­kistä cliff­han­ge­reis­ta. Ter­mi­naat­to­ri 3 yrittää ki­vu­ta hui­pul­ta hui­pul­le jo­ka kään­teessä, mut­ta kaik­ki vai­kut­taa tu­han­teen ker­taan en­nen näh­dyltä. Eikä re­sep­tin sa­lai­suus ole kos­kaan pelkässä vauh­dis­sa.
Äs­kettäin näh­tiin te­le­vi­sios­sa mi­ten hom­ma toi­mi Hawk­sin ko­me­dias­sa Hätä ei lue la­kia. Lois­ta­va kä­si­kir­joi­tus ja näyt­te­lijät Hawk­sin löysät pois per­kaa­vas­sa oh­jauk­ses­sa loi­vat mels­kaa­van mes­ta­ri­teok­sen, jon­ka pi­ti il­mas­sa pelkkä pa­kot­to­man kek­sinnän ja pur­sua­vien ilon­pilk­kei­den syn­nyttämä ylimääräi­nen ener­gia.
I­has­tut­ta­va Clai­re Da­nes on Ter­mi­naat­to­rin kilt­ti tyttö Kat­ha­ri­ne. Hän voi­si ol­la uu­si Hep­burn, ä­lykäs, per­soo­nal­li­nen, it­senäi­nen ja ar­vok­kaal­la ta­val­la kau­nis roo­li­tai­tu­ri. Mut­ta niin viehättävä kuin Ko­nei­den ka­pi­nan Kat­hy on­kin, näyt­te­lijä ei voi mitään kä­si­kir­joi­tuk­sen luon­ne­ku­van puut­teil­le.
Nick Stahl on Ter­mi­naat­to­rin va­lit­tu mes­sias, Ko­nei­den ka­pi­nan oma Neo. Hän on se ”­Mac­Guf­fin”, te­ko­syy, jon­ka vuok­si ryntäillään ja säntäillään. Stahl saa nuo­reen Con­no­riin nuh­ruis­ta, on­tu­vaa ka­ris­maa. Va­li­tet­ta­vas­ti hä­nen­kin koh­dal­laan kä­si­kir­joi­tus on Ö-ma­pis­ta. Ter­mi­naat­to­ri 3 lyö kesän ennä­tyk­sen ta­hat­to­man koo­mi­sis­sa koh­tauk­sis­sa ja vuo­ro­pu­he­lus­sa, jo­ta yleensä kuu­lee en­si­ker­ta­lais­ten imp­ro­vi­soi­mis­sa hätä­va­ra­rep­lii­keissä.
Ter­mi­naat­to­rin voi­si jo ter­mi­noi­da. Ko­nei­den ka­pi­nan el­keet, räjäy­tyk­set ja ty­ki­tyk­set ovat yhtä tuo­rei­ta kuin men­neen tal­ven lu­met. (HB)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy