Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Nightcrawler

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2014Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: Futurefilm 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Futurefilm) ellei toisin mainita.

Elokuva

Me­dia elää kär­si­myk­sestä.

Me­dia elää kär­si­myk­sestä. Oli ta­pauk­ses­sa sit­ten luon­non­ka­tast­ro­fi, jouk­ko­mur­ha tai au­to-on­net­to­muus. Toi­sen ih­mi­sen ki­vul­la mässäi­le­mi­nen on osoit­tau­tu­nut par­haak­si kei­nok­si myydä uu­tislä­he­tyk­siä. Kär­si­mys kiin­nos­taa.
Lou Bloom (Ja­ke Gyl­len­haal) ra­kas­taa työn­te­koa. Edes pie­net ri­ma­na­li­tuk­set eivät tuo­ta on­gel­maa täl­le ka­ve­ril­le, hom­ma voi ol­la myös ri­kol­li­sel­la sek­to­ril­la. Palk­ka­työn löytä­mi­nen kou­lut­ta­mat­to­ma­na pik­ku­ri­kol­li­se­na ei ole help­poa, edes har­joit­te­lu­paik­kaa ei tun­nu löy­tyvän.
Sat­tu­mal­ta Lou pää­tyy to­dis­ta­maan au­to-on­net­to­muut­ta ja sitä ku­vaa­via uu­tis­par­tioi­ta. Lou in­nos­tuu alan tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta vä­littömäs­ti. No­pea­na op­pi­ja­na hän omak­suu het­kessä alan vaa­ti­mat ky­vyt, pe­la­ten omat kort­tin­sa fik­sus­ti alus­ta al­kaen. Ri­kos­pai­koil­la toi­mi­taan häikäi­lemättömäs­ti. Am­ma­til­li­suu­den ra­jo­ja koet­te­le­va suh­de te­le­vi­sion uu­tis­tuot­ta­jaan (Re­ne Rus­so) ra­ken­ne­taan niin, että palk­ka­neu­vot­te­luis­sa pu­huu lo­pul­ta vain toi­nen.
Pääl­li­sin puo­lin tar­kas­tel­tu­na Dan Gil­royn kir­joit­ta­ma ja oh­jaa­ma Nightc­raw­ler on mus­taa ko­me­diaa puh­taim­mil­laan. Sii­hen on kui­ten­kin pii­lo­tet­tu sisään pal­jon muu­ta­kin. Nightc­raw­ler on kir­kasnäköi­nen, Ame­rik­ka-k­riit­ti­nen näkö­kul­ma, syyttävä sor­me­no­soi­tus me­dian sen­saa­tio­ha­kui­suu­del­le ja mo­raa­lit­to­muu­del­le. Sa­maan ai­kaan se on herät­te­levä kes­kus­te­lu­na­vaus maail­man­laa­jui­sen työl­lis­ty­mi­son­gel­man puo­les­ta. Maail­mas­sam­me mo­ni ajau­tuu hen­kensä pi­ti­mik­si te­kemään mitä kum­mal­li­sim­pia ura­va­lin­to­ja. Loun apu­lai­se­na työs­ken­te­levä Rick (Riz Ah­med) on mal­lie­si­merk­ki il­man työ­so­pi­muk­sia aher­ta­vas­ta maa­han­muut­ta­jas­ta, jo­ta käy­tetään ylemmän ta­hon toi­mes­ta ar­mot­ta hyväk­si. Elo­ku­va jättää pal­jon kat­so­jan va­lin­nan va­raan, lä­heskään kaik­kea ei se­li­tetä. Ole­mat­ta kui­ten­kaan ta­hal­li­sen mo­ni­mut­kai­nen, on kä­si­kir­joi­tus puh­das kul­ta­kim­pa­le.
Ja­ke Gyl­len­haal on Hol­lywoo­din mie­len­kiin­toi­sim­pia näyt­te­lijöitä. Tämä ny­kya­jan su­pertäh­ti us­kal­taa tart­tua roh­kei­siin elo­ku­viin ja roo­lei­hin. Lo­pul­ta se erot­ta­koon suu­rim­mat. Uu­des­sa Nightc­raw­ler-e­lo­ku­vas­saan Gyl­len­haal on saa­nut esi­tettäväk­seen roo­lin, jo­ka saat­tai­si tuo­da mie­hel­le en­simmäi­sen pääo­saeh­dok­kuu­den kevään Isos­sa Gaa­las­sa. Si­vuo­saeh­dok­kuus tu­li jo vuon­na 2006 Bro­ke­back Moun­tai­nis­ta. Gyl­len­haal on mo­ni-il­mei­nen, pak­ko­miel­tei­sen pe­lot­ta­va yh­den aat­teen mies. Hä­nen reak­tion­sa ovat kylmän vii­leitä, nar­sis­ti­sen hy­myn taak­se pii­lou­tuu kat­so­jal­le täy­sin vie­ras ih­mis­la­ji­ke. Kä­si­kir­joit­ta­ja­na ja Re­ne Rus­son avio­mie­henä tun­ne­tum­pi Dan Gil­roy is­tah­taa en­simmäistä ker­taa oh­jaa­jan­pal­lil­le. Tämä­kin on an­ta­nut Gyl­len­haa­lil­le var­mas­ti va­paam­mat kä­det ra­ken­nel­la omaa päämääräänsä.
Night Vi­sion­sis­sa en­sie­si­tyk­sensä saa­nut ryt­mikäs elo­ku­va tu­lee ylei­seen le­vi­tyk­seen sa­man tien, lo­ka­kuun vii­mei­senä päivänä. (VA)
01/11/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy